תנאי מדיניות וביטול

מדיניות פרטיות

פיקו קידס  (להלן: "פיקו") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתתפים בפעילויות השונות שהיא מנהלת ולפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה בכתובת: www.picokids.org (להלן: "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה אצל פיקו ובאתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו פיקו משתמשת במידע שנמסר לה או שהיא אוספת בעת השימוש באתרים. השימוש באתרים, בשירותים ובתכנים שמציעה פיקו מעידים על הסכמה למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במסגרת השירותים.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מסירת פרטים לפיקו במסגרת פעילויותיה

במסגרת הפעילות המגוונת שמבצעת פיקו עם ילדים ונוער, ובכלל זאת פעילויות בבתי ספר, חוגים, ימי סיור, ימי פעילות, מחנות קיץ, משלחות נוער, הרצאות, ימי עיון, תחרויות וכדומה, אוספת פיקו מידע אישי ביחס למשתתפים בפעילות וביחס להוריהם (או לאפוטרופוסים החוקיים שלהם).

המידע האישי שנאסף, נאסף לצורכי כל פעילות וככל שרלוונטי לאותה פעילות. המידע האישי הנ"ל כולל: שם הילד, בית ספר, כיתה, גיל, טלפון נייד, כתובת דוא"ל, פרטי הורים (שם, טלפון, כתובת דוא"ל), רגישויות למזון (במידה והפעילות כוללת הזנה), מצב רפואי  (במסגרת טופס הצהרת בריאות), תחומי עניין, דת (במידה והפעילות כוללת הזנה, לצורכי כשרות), מספר ת.ז., מספר דרכון (במידה והפעילות משלבת נסיעה מחוץ לישראל), צילומים שמתבצעים במהלך הפעילות (תמונות סטילס וצילומי ווידיאו). בנוסף, נאסף מידע כגון חוות דעת והתרשמויות ביחס לילד שהשתתף בפעילות.

המידע נאסף על ידי פיקו בעצמה, או נמסר לפיקו על ידי הורי הילד או על ידי בתי הספר או הארגונים המשתתפים בפעילויות.

התייחסות בנוהל ל"מידע שלך" כוללת מידע אודות הילד ואודות הוריו.

 

מסירת פרטים לאתר

השימוש בחלק משירותי האתר טעון הרשמה ו/או מסירת פרטים (למשל רישום לפעילות, תשלום עבור פעילות, צור קשר, וכיו"ב). בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים מזהים כגון: שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי הילד ועוד. השדות שחובה להשלים יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר הדורשים הסכמה ו/או מסירת פרטים.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פיקו תהא רשאית לשמור את הנתונים שתמסור בעת ההרשמה. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. כמו כן הינך נדרש שלא למסור פרטים אישים של קטין אלא אם הינך ההורה או האפוטרופוס החוקי שלו.

לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר ו/או להשתתף בפעילות הרלוונטית.

 

 

פרטיות קטינים

לתשומת ליבך, איסוף ועיבוד מידע על קטינים כפוף להסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי. במידה ויובא לידיעת פיקו כי לא ניתנה הסכמה כזו, יימחק המידע בהקדם האפשרי. במידה ובידך מידע ביחס לנושא זה, או מתבקשת מחיקה של מידע ביחס לקטינים אנא פנה אלינו בכתובת info@picokids.org

 

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, פיקו עשויה לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.

 

השימוש במידע

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאחת מפעילויות פיקו ו/או באתר ו/או כל מידע אחר שנאסף כאמור לעיל ולהלן יישמר במאגר של פיקו. השימוש בשירותי פיקו ו/או באתר ו/או מתן הסכמתך לאיסוף ועיבוד המידע תחת תנאי מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של פיקו. המידע שבמאגר ישמש למטרות הפעילות של פיקו כאמור לעיל וכן למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ובפעילויות של פיקו;
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ובכלל זה לבצע פעולות באופן עצמאי בערוצים הדיגיטליים כגון הרשמה, תשלום ועוד;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי פיקו;
 • ליצירת הקשר אתך כשפיקו סבורה שקיים צורך בכך;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוח של האתר;
 • לצורך משלוח דיוור ישיר ו/או משלוח דבר פרסומת, לרבות מידע על מוצרים, הטבות, אשר לדעת פיקו, עשויים לעניין אותך, בין באמצעות הודעת דואר אלקטרוני או הודעת מסר קצר (SMS), ובין בכל דרך אחרת. דיוור ישיר כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי אחר.
 • לצורך ניתוח ובקרה של מידע סטטיסטי.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או במסמכי הפעילות הרלוונטית.

תשלום באמצעות האתר

האתר מאפשר תשלום עבור הפעילויות השונות, וזאת באמצעות שימוש בשירותי חברת Max.

כאשר מתבצע תשלום באתר, המידע שנמסר במסגרת ביצוע התשלום נאסף ומעובד על ידי _Max_ תחת מדיניות הפרטיות שלו. פיקו אינה אחראית לכל נזק או טענה בקשר למידע שנמסר כאמור.

 

תנאי מדיניות וביטול

 

 1. בכל תכנית יתקיימו 20 מפגשים של 90 דקות. בנוסף יתקיימו סיורים וימי שיא עליהם תתקבל הודעה בהתראה מראש (הסיורים וימי השיא אינם חובה).
 2. פתיחת פעילות מותנית במינימום משתתפים.
 3. השתתפות בפעילות מותנית במילוי הצהרת הבריאות של טופס זה.
 4. פיקו קידס רשאית להפסיק השתתפות של משתתף/ת באם לא עמדו בתנאי התשלומים או מכל סיבה מוצדקת אחרת על פי שיקול דעתם הבלעדית.
 5. פיקו קידס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת.
 6. במידה והפעילות תבוטל על-ידי פיקו קידס, יועבר החזר כספי יחסי לכמות המפגשים שנעשו עד למועד הביטול.
 7. פיקו קידס תהיה רשאית שלא לקיים פעילות בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתה, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר, סגרים וכד'. במקרים אלו, לא יוחזר תשלום בגין אי קיום הפעילות.
 8. על כל ביטול הרשמה יש להודיע במייל info@picokids.org  . במידה וביטול הרשמה לפעילות יעשה עד ה 22.10.2023 ייגבו דמי ביטול ע"ס 300 ₪.
 9. ביטול הרשמה לאחר מועד זה יעשה בהתראה של 30 יום ויחויב בתשלום בעבור חודש הפעילות בו מסתיימת ההתראה, כך שהילד/ה יהיו רשאים להשתתף בחוג באותו חודש.
 10. תאריך אחרון לביטול הרשמה הינו 31.1.2024. לאחר תאריך זה לא יתקבלו החזרים כספיים.
 11. התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך החודש.
 12. לא תתקיימנה פעילויות בימי חופש של משרד החינוך בכפוף ללוח חופשות תשפ״ג, כפי שמפורסם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

בנוסף, נצא לפגרת חורף בין התאריכים 14.1.2024-27.1.2024.

מסירת מידע לצד שלישי

פיקו לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי ופעילויות פיקו ושל שירותי האתרים, ניהול ובקרת האתרים, היענות לבקשותיך, פעולות שיווקיות שונות, תמיכה ושירות לקוחות וכיו"ב. פיקו עשויה לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים (לרבות ספקי מערכות מידע, מיחשוב ואתרים) במידת הצורך. פיקו תגביל גישה למידע כאמור, למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה, באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן פיקו התקשרה עימם, ופיקו דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולהגן על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק למטרה לשמה התקשרו עם פיקו ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת;
 • אם תפר את תנאי ההתקשרות עם פיקו;
 • אם תבצע פעולות הנחזות על ידי פיקו כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי פיקו צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם גורם מוסמך ידרוש זאת ולאחר שפיקו בחנה ומצאה כי דרישה זו סבירה ומוצדקת. בכל מקרה, פיקו תמסור אך ורק את המידע המינימלי הנדרש.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין פיקו;
 • בכל מקרה שפיקו תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • פיקו תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לפיקו, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • פיקו רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בפיקו וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך; בכל מקרה, לא תחשוף פיקו את פרטיך והמידע שנאסף מן היישום בפני מפרסמים לצרכים פרסומיים כאמור לעיל.
 • אם פיקו תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות אחד האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של פיקו ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

העברת מידע כאמור בסעיף זה לעיל עשויה לכלול העברה אל או גישה למידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל כאשר הפעילות משלבת פעילות עם מדינות אחרות לרבות נסיעה מחוץ לישראל.

Cookies

אבטחת מידע

פיקו מפעילה מאמצים ליישם אמצעים לאבטחת מידע. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, פיקו לא מתחייבת שהשירותים והשימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע הכלול בהם.

 

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר של פיקו. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לפיקו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך פיקו על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. פיקו תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לפיקו לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לפיקו לפעול כאמור.

פניות כאמור יש להפנות לinfo@picokids.org .

שינויים במדיניות הפרטיות

פיקו רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירותים ובאתר.

 

פנה אלינו

פיקו מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשיה לפרטיות. אם נפגעת מהשירותים או מהאתר ו/או מכל נושא אחר, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם: מיילinfo@picokids.org   טלפון: 050-574-6232.